BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG NHADATBD.NET NĂM 2020

(Áp dụng từ 01/06/2020)

 

VỊ TRÍ
(Hình ảnh trong bài chi tiết)
KÍCH THƯỚC
(Banner/video)
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(PC/MOBILE)
ĐVT DEMO
NATIVE IN-IMAGE
Banner ảnh
600p X 110p 500,000 Tháng
NATIVE IN-IMAGE WITH CAROUSEL EXTENSION
Banner ảnh và các thẻ Carousel
600p X 110p
Thẻ carousel: 180p x225p
500,000 Tháng
(IBT) NATIVE IN-IMAGE WITH TAKEOVER VIDEO/ IMAGE
Video/ image 6s và Banner ảnh
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng
(IBV) NATIVE IN-IMAGE WITH VIDEO IN-READ EXTENSION
Banner ảnh và in-read Video
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng
EXTRA ANIMATIONS – Thêm animations
Frame
Falling details:
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng Full- Image:
Frame:
Falling details:

 

VỊ TRÍ
(Hình ảnh trong bài chi tiết)
KÍCH THƯỚC
(Banner/video)
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(PC/MOBILE)
ĐVT DEMO
NATIVE IN-IMAGE
Banner ảnh
600p X 110p 500,000 Tháng
NATIVE IN-IMAGE WITH CAROUSEL EXTENSION
Banner ảnh và các thẻ Carousel
600p X 110p
Thẻ carousel: 180p x225p
500,000 Tháng
(IBT) NATIVE IN-IMAGE WITH TAKEOVER VIDEO/ IMAGE
Video/ image 6s và Banner ảnh
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng
(IBV) NATIVE IN-IMAGE WITH VIDEO IN-READ EXTENSION
Banner ảnh và in-read Video
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng
EXTRA ANIMATIONS – Thêm animations
Frame
Falling details:
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
500,000 Tháng Full- Image:
Frame:
Falling details:

Quy định
Chế độ cố định, chia sẻ 02 theo user
Thiết kếdạng JPG/GIF hoặc HTML5.
Gif: Tối đa 3 frames.
Chuyển file quảng cáo trước 07 ngày thực hiện.