Bộ Luật Lao động năm 2019 bổ sung nhiều quy định mới ảnh hưởng đến đại bộ phận người lao động sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Trong đó có việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Theo quy định hiện nay, Điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động khi chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác.

Sẽ chỉ còn 2 trường hợp chưa nghỉ hết phép được trả tiền - Ảnh 1.

Từ năm 2021, sẽ có 2 trường hợp người lao động chưa nghỉ hết phép năm doanh nghiệp phải trả tiền

Nhưng từ đầu năm 2021, Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, chỉ có 2 trường hợp (do thôi việc hoặc do bị mất việc làm) mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động mới được công ty thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Ngoài ra, với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng, Bộ Luật Lao động 2019 cũng bỏ quy định “Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền”. Đồng thời, thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc (hiện nay đang tính theo số thời gian làm việc).

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về việc thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép từ 1-1-2021 theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019.


H.Lê